Charakterystyka GZ

GAZ ZIEMNY

W odniesieniu do innych paliw gaz ziemny odznacza się następującymi właściwościami:

 • bardzo niska zawartość w spalinach substancji zanieczyszczających środowisko (przy spalaniu gazu ziemnego emisja pyłów oraz dwutlenku siarki jest bliska zeru),
 • podczas spalania gazu ziemnego nie powstaje sadza i popiół,
 • wysoka i stała wartość opałowa,
 • bardzo wysoka sprawność procesu spalania (około 90%, podczas gdy przy spalaniu opału stałego sprawność jest na poziomie około 65%),
 • komfort użytkowania,
 • relatywnie niska cena,
 • różnorodność zastosowań.

Budowa sieci dystrybucji gazu spowoduje:

 • wyeliminowane zostaną rozproszone, nisko sprawne urządzenia grzewcze, zasilane uciążliwymi dla środowiska paliwami stałymi i ciekłymi,
 • zmniejszą się koszty wytwarzania ciepła poprzez zastąpienie paliw płynnych gazem ziemnym,
 • wzrośnie lokalna niezależność energetyczna miejscowości objętych gazyfikacją,
 • zwiększy się atrakcyjność terenów objętych gazyfikacją dla ewentualnych inwestorów z branży rolno – przetwórczej oraz usługowo – turystycznej,
 • zwiększy się wartość terenów pod budownictwo indywidualno – rekreacyjne, dzięki pełnemu ich uzbrojeniu w media energetyczne.

 

Niska emisja substancji przy spalaniu gazu ziemnego oprócz znaczenia ekologicznego ma również wymiar ekonomiczny. Jest to związane z brakiem opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, co w przypadku dużych kotłowni na paliwo tradycyjne ma duże znaczenie.

Ważna zaleta gazu ziemnego jest również komfort i wygoda użytkowania. Kotłownie gazowe są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe. Ponadto nie występuje konieczność przerwania użytkowania na czas dostawy nowej partii paliwa jak ma to miejsce w przypadku węgla, propanu czy oleju opałowego. Również samo pomieszczenie kotłowni jest czyste i higieniczne, nie ma pyłu i popiołu.

 

Jakość paliw gazowych rozprowadzanych siecią dystrybucyjną BLUE LNG Spółka z o.o. oraz wymagania dotyczące częstotliwości kontroli parametrów jakościowych gazu określone zostały przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne.

W związku z powyższym dystrybuowane paliwo gazowe spełnia warunki jak poniżej:

Tabela Charakterystyka paliwa gazowego

Wielkość charakteryzująca jakość paliwa gazowegoJednostka miaryNajwyższa dopuszczalna wartość / zakres
Zawartość siarkowodorumg/m37,0
Zawartość tlenu%/(mol/mol)0,2
Zawartość ditlenku węgla%/(mol/mol)3,0
Zawartość par rtęciμg/m330,0
Zawartość siarki merkaptanowejmg/m316,0
Zawartość siarki całkowitejmg/m340,0
Temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 września°C+3,7
Temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 1 października do 31 marca°C-5,0
Temperatura punktu rosy węglowodorów°C0
Zawartość pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 μm*mg/m31,0
Zakres zmienności liczby Wobbego dla paliwa gazowego grupy EMJ/m345,0-54,0

przy odniesieniu do celów normalnych, tj: ciśnienie bezwzględne 101,325 kPa i temperatura 273,15 K.

 

Ciepło spalania gazu ziemnego

Średniomiesięczne ciepło spalania dla odbiorców podłączonych do systemu dystrybucyjnego BLUE LNG Sp. z o.o. przedstawia poniższa tabela.

 

Średnioważone ciepło spalania dla odpowiednich lokalizacji wyrażone w MJ/m3
RokMiesiącLokalizacja
WieleńTucznoBiałowieża
2020Styczeń41,66441,91040,930
2020Luty41,65041,70940,930
2020Marzec41,05741,32040,740
2020Kwiecień41,05741,38040,950
2020Maj40,50041,62041,370
2020Czerwiec40,50041,46041,370
2020Lipiec40,50042,22041,370
2020Sierpień40,50042,10041,370
2020Wrzesień42,51941,29041,730
2020Październik42,51941,67041,370
2020Listopad41,83941,23042,420
2020Grudzień41,38941,22042,420
2021Styczeń41,58041,57042,520
2021Luty40,73041,68042,520
2021Marzec40,36041,55840,680
2021Kwiecień41,31041,36040,680
2021Maj41,04041,12040,790
2021Czerwiec41,04041,21040,790
2021Lipiec41,04041,25940,790
2021Sierpień41,04041,43940,790
2021Wrzesień41,04041,72040,790
2021Październik41,72041,72440,790
2021Listopad41,71041,74040,680
2021Grudzień41,06040,660
2022Styczeń41,13042,130
2022Luty40,52043,506
2022Marzec41,86043,670