NOWA TARYFA DLA BLUE LNG

połaczenie społek

Dnia 7 listopada 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził dla przedsiębiorstwa Blue LNG Sp. z o.o. nową TARYFĘ dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 8 na okres 1 roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania.

Taryfa nr 8 – stosownie do postanowień art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 1 grudnia 2023 r.

Jednocześnie, w związku z wejściem w życie z dniem 21 grudnia 2022 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687; dalej: „ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r.”), w przypadku Przedsiębiorstwa zastosowanie mają w szczególności art. 3 ust. 1, 6, 8 i 10 tej ustawy. Z przepisów tych wynika w szczególności, że w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w rozliczeniach z odbiorcami paliw gazowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, stosuje się – w zakresie obrotu paliwami gazowymi – maksymalną cenę paliw gazowych wynoszącą 200,17 zł/MWh (z zastrzeżeniem postanowień art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.) oraz stawki opłat inne niż cena paliwa gazowego w wysokości nie wyższej niż obowiązujące w dniu 1 stycznia 2022 r. Natomiast w zakresie dystrybucji paliw gazowych, w rozliczeniach z odbiorcami, stosuje się stawki opłat za świadczenia usługi dystrybucji na poziomie stawek dystrybucyjnych z ostatniej taryfy stosowanej w 2022 r.